Presentace HS

Honitbu vlastní a využívá ve vlastní režii honební společenstvo Velké Popovice.

V honitbě o rozloze 1800 ha, je hospodařeno s volně žíjící zvěří. Kmenové stavy jsou určeny pro zvěř dančí , srnčí, zajíce a bažanta. Pro černou zvěř nejsou stanoveny. Z výměry připadá 300 ha na bažantnici jako část honitby.

Honební společenstvo aktivně vykonává činnosti, týkající se chovu zvěře ve volnosti a k činnostem s tím spojené, jako je lov, myslivecká kynologie, střelectví, Dbá na dodržování tradic české myslivosti.

V oblasti myslivecké kynologie pravidelně pořádá VŠESTRANNÉ ZKOUŠKY OHAŘŮ a LESNÍ ZKOUŠKY, na těchto akcích spolupracuje s uživateli okolních honiteb.

Vrcholným orgánem HS je valná hromada, která rozhoduje o využití honitby a schvaluje návrhy honebního výboru HS týkající se hospodaření s prostředky HS. Honební výbor HS řídí činnosti související s výkonem práva myslivosti a plní úkoly zadané valnou hromadou.

Právo myslivosti vykonává 45 členů HS, schválených valnou hromadou vlastníku honebních pozemků.